Tổng hợp

Với sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là?

Câu hỏi:

Với sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là?

A. Nội lực

B. Ngoại lực

Bạn đang xem: Với sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là?

C. Tài nguyên thiên nhiên

D. Vị trí địa lí

Đáp án A.

Với sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là nội lực (các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kinh tế – xã hội, vị trí địa lí), nguồn lực là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có thể khai thác và không có sức ảnh hưởng đến sự phát triển của một lãnh thổ nhất định.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở cả trong và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định. 

Nguồn lực có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, có vai trò quyết định là nội lực cho sự phát triển của quốc gia, cụ thể như sau:

– Nguồn lực vị trí địa lí (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông…) tạo điều kiện thuận lợi hay khó khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa các quốc gia với nhau.

– Nguồn lực tự nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất.

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần cho quá trình sản xuất.

– Kinh tế – xã hội (dân cư, thị trường, vốn, khoa học kĩ thuật, chính sách và xu thế phát triển…) có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!