Tổng hợp

Thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác bóc lột có quy mô và hệ thống trên toàn cõi Đông Dương vào thời điểm nào?

Câu hỏi:

Thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác bóc lột có quy mô và hệ thống trên toàn cõi Đông Dương vào thời điểm nào?

A. Từ năm 1897, sau khi đàn áp xong khởi nghĩa Hương Khê và giảng hòa với nghĩa quân Yên Thế

B. Sau khi kí Hiệp ước 1862

Bạn đang xem: Thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác bóc lột có quy mô và hệ thống trên toàn cõi Đông Dương vào thời điểm nào?

C. Sau khi kí Hiệp ước 1874

D. Sau khi kí Hiệp ước 1883

Đáp án đúng A.

Thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác bóc lột có quy mô và hệ thống trên toàn cõi Đông Dương vào thời điểm từ năm 1897, sau khi đàn áp xong khởi nghĩa Hương Khê và giảng hòa với nghĩa quân Yên Thế, Việt Nam dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A do:

Từ năm 1897, sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa cuối cùng trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa Hương Khê và tiến hành giảng hòa với Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô, có hệ thống trên toàn cõi Đông Dương.

Việt Nam dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp.

Để đảm bảo lợi nhuận tối đa, thực dân Pháp đặt thêm nhiều thứ thuế mới, nặng hơn các thứ thuế của triều đình Huế trước kia. Chúng ra sức kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế chính quốc.

Tuy nhiên, công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm nảy sinh những nhân tố mới, ngoài ý muốn của chúng. Vào đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam đã xuất hiện những thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, dù còn non yếu.

Thành thị mọc lên. Một số cơ sở công nghiệp ra đời. Cơ cấu kinh tế biến động, một số tầng lớp mới xuất hiện. Giai cấp công nhân Việt Nam thời kì này vẫn đang trong giai đoạn tự phát.

Tư sản và tiểu tư sản thành thị lớn lên cùng với sự nảy sinh các nhân tố mới, song vẫn chưa trở thành giai cấp thực thụ.

Mặc dù vậy, các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu dân chủ tư sản ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!