Tổng hợp

Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử gì?

Câu hỏi:

Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử gì?

A. Đem lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

B. Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục.

Bạn đang xem: Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử gì?

C. Tạo điều kiện đưa đất nước vươn lên, phát triển thành quốc gia hùng mạnh.

D. Đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 938.

Đáp án đúng D.

Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử là đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 938, lãnh đạo nhân dân lật  ách thống trị của nhà Đường.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là D do:

Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.

– Với tình thế hoàn cảnh cấp bách, cộng với bản tính thương người nhân độ của mình, Khúc Thừa Dụ không thể ngồi yên đứng nhìn nhân dân lầm than trong thời buổi loạn lạc. Nhân danh là hào trưởng một xứ, Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ nổi dậy khởi nghĩa.

Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước :

– Khúc Thừa Dụ là một hào trưởng quê ở Cúc Bồ, Ninh Thanh, Hải Dương, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, chiếm thành Tống Bình (Hà Nội), đuổi giặc về nước, tự xưng là Tiết độ sứ. Nhà Đường buộc phải công nhận ông là người đứng đầu nước Việt.

– Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị cách chức, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

– Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

– Năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

– Năm 907, Khúc Thừa Dụ truyền ngôi cho con là Khúc Hạo. Nhà Hậu Lương cũng phải công nhận Khúc Hạo là An Nam đô hộ tiết độ sứ.

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.

– Đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Đường, căn bản kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc của đất nước ta.

– Đặt nền móng xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!