Tổng hợp

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là

Câu hỏi: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là

A. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

B. Đưa yêu sách đến Hội nghi Vécxai (18-6-1919)

C. Đọc luận cương cùa Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920)

Bạn đang xem: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)

Đáp án đúng D.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

Cuối năm 1920, khi Đảng Xã hội Pháp họp Đại hội lần thứ XVIII tại thành phố Tua, Nguyễn Ái Quốc đã đứng về phía đại đa số đại biểu Đại hội bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản.

Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, đánh dấu một bước chuyển biến quyết định trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người đã từ một người yêu nước tiến bộ thành một chiến sĩ cộng sản.

 Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đi từ lập trường một người yêu nước chuyển sang lập trường một người cộng sản là bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản (12 -1920).

Sự kiện nguyễn ái quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập đảng cộng sản pháp 12 năm1920 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hoạt động của.

Người từ một người yêu nước trước khi tìm đường cứu nước trở thành một người cộng sản. Đây cũng là sự khởi đầu một bước ngoặt căn bản trong lịch sử và sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là nguyên nhân bắt đầu nên một bước ngoặt trong lịch sử của nhân dân ta và sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam Đảng Cộng Sản, Người đã hoàn thành công việc suốt cuộc đời mong mỏi tìm lại hạnh phúc cho dân tộc ta.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!