Tổng hợp

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp?

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp? nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết hơn.

Câu hỏi:

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp?

A. Công nhân

Bạn đang xem: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp?

B. Nông dân

C. Tri thức

D. Tiểu thương

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án A. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp Công nhân.

Lý giải việc lựa chọn đáp án đúng là đáp án A do:

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp Công nhân do:

– Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình là Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vì vậy nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân.

Tính giai cấp công nhân của Nhà nước ta được quy định bởi tính tiên phong và sự lãnh đạo của giai cấp này.

 Tính tiên phong của giai cấp công nhân được thể hiện trong quá trình đấu tranh cách mạng, ở sự trung thành với lý tưởng cách mạng, ở khả năng nhận thức và tư tưởng đổi mới, phát triển.

– Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta được thể hiện tập trung thống nhất ở sự lãnh đạo của Đảng công sản đối với nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng toàn bộ hoạt động của nhà nước từ pháp luật, cơ chế, chính sách đến những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước đều thể hiện quan điểm của giai cấp công nhân,

Từ đó thực hiện lợi ích, ý chí và nguyện vọng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Như vậy bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta được bao hàm cả tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện: Nhà nước ta là nahf nước của dân, vì dân, do nhân dân lập nên và nhân dân tham gia quản lý; nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Tính dân tộc của nhà nước ta thể hiện ở việc; Trong tổ chức và thực hiện nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

Nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích về mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và thực hiện đại đoàn kết dân tốc, coi đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân là đường lối chiến lược và là động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!