Tổng hợp

Một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo?

Câu hỏi:

Một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo?

A. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

B. Từ nghệ thuật quân sự của các nước

Bạn đang xem: Một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo?

C. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về đấu tranh giai cấp

D. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về đấu tranh dân tộc

Đáp án đúng A.

Một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo là Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, bộ phận của nghệ thuật quân sự là một thể thống nhất có quan hệ biện chứng chặt chẽ, thúc đẩy nhau phát triển trong đó chiến lược quân sự đóng vai trò chủ đạo.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam: Truyền thống đánh giặc của ông cha ta, Chủ nghĩa Mác-lê nin về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo:

Nghệ thuật quân sự Việt Nam gồm 3 bộ phận hợp thành: 3 bộ phận của nghệ thuật quân sự là một thể thống nhất có quan hệ biện chứng chặt chẽ, thúc đẩy nhau phát triển trong đó chiến lược quân sự đóng vai trò chủ đạo.

– Chiến lược quân sự:

+ Chiến lược quân sự là tổng thể phương châm,chính sách và mưu lược được hoạch định để ngăn ngừa và sẵn sàng chiến tranh thắng lợi; bộ phận hợp thành quan trọng nhất có tác dụng chủ đạo trong nghệ thuật quân sự.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ chiến lược quân sự Việt Nam đã thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

Xác định đúng kẻ thù, đúng đối tượng tác chiến đây là vấn đề quan trọng của chiến tranh cách mạng, nhiệm vụ của chiến lược quân sự phải xác định chính xác để từ đó có đối sách và phương thức đối phó hiệu quả nhất.

Đánh giá đúng kẻ thù: Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích, đánh giá đúng mạnh, yếu của kẻ thù từ đó đã đề ra các sách lược, chiến lược đúng đắn để lãnh đạo quân và dân ta đánh tan kẻ thù xâm lược.

Phương châm tiến hành chiến tranh: Đảng ta chỉ đạo tiến hành chiến tranh nhân dân,thực hiện toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện trên tất cả các mặt trận: Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao…trong đó mặt trận quân sự giữ vai trò quyết định nhất.

– Chiến thuật:

+ Chiến thuật hình thành phát triển gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta sự phát triển đó là kết quả của sự chỉ đạo chiến lược, chiến dịch, nghệ thuật tổ chức và thực hành các trận chiến đấu của bộ đội ta trước một đối tượng địch, địa hình cụ thể.

+ Nội dung của chiến thuật được được thể hiện ở vận dụng các hình thức chiến thuật vào các trận chiến đấu; quy mô lực lượng tham gia trong các trận chiến đấu, cách đánh.

– Cách đánh:

+ Là nội dung quan trọng nhất của lí luận chiến thuật. Mỗi binh chủng, mỗi hình thức chiến thuật đều có những cách đánh cụ thể, phù hợp với đối tượng và địa hình.

+ Cách đánh của ta thể hiện tính tích cực, chủ động tiến công, bám thắt lưng địch, chia địch ra mà đánh,trói địch lại mà diệt kết hợp chặt chẽ giữa hành động tiến công và phòng ngự của ba thứ quân để hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!