Tổng hợp

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân thành?

Câu hỏi : Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân thành?

A. vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

B. điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế.

C. vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội.

D. điều kiện tự nhiên, nhân văn, hỗn hợp.

Đáp án đúng C.

Căn cứ vào nguồn gốc nguồn lực được phân thành vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội, bởi Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

Lý giải việc chọn đáp án C là do:

– Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại nguồn lực như sau :

+ Vị trí địa lí bao gồm tự nhiên; vị trí địa lý kinh tế, chính trị, giao thông

+ Nguồn lực tự nhiên bao gồm đất; khí hậu; nước; biển; sinh vật; khoáng sản

+ Nguồn lực kinh tế xã hội bao gồm dân số và nguồn lực lao động; vốn; thị trường; Khoa học-kĩ thuật và công nghệ; chính sách và xu thế phát triển.

Nguồn lực vị trí địa lí tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông..) tạo điều kiện thuận lợi hay khó khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa các quốc gia với nhau. Nguồn lực tự nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần cho quá trình sản xuất.

+ Kinh tế xã hội (dân cư, thị trường, vốn, khoa học kĩ thuật, chính sách và xu thế phát triển…) Có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.

– Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ

+ Nguồn lực bên trong: Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế – xã hội trong nước.

+ Nguồn lực bên ngoài: Vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí sản xuất, kinh doanh từ các nước khác.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!